11000 Beograd, Pančevački put 104A

USAGLAŠENOST


Svi električni grejni elementi su proizvedeni u saglasnosti sa zahtevima Evropske direktive saveta 2006/95/EC za niskonaponske uređaje i u saglasnosti sa zahtevima međunarodnih harmonizovanih tehničkih standarda IEC 60335 i nose CE znak.

CE (European Conformity) predstavlja oznaku proizvođača koja ukazuje da je:

  • proizvod projektovan i proizveden u skladu sa zdravstvenim, bezbednosnim i drugim direktivama Evropske unije koje su relevantne za taj proizvod i koje predviđaju stavljanje CE oznake  na njega
  • izvršeno odgovarajuće ocenjivanje usaglašenosti
Proizvodnja je koncipirana tako da vodi računa o ekološkim zahtevima zaštite životne sredine. Ni jedan proizvod iz našeg asortimana ne ugrožava zdravlje ljudi i domaćih životinja i nema štetan uticaj na okolinu, ukoliko se korisnik pridržava svih uputstava za rukovanje i montažu.